VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej autorských eBooků a online kurzů.

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Online škola šití s.r.o. Sídlo: Nový Hrozenkov 872, PSČ 756 04. IČ: 08165874. DIČ: CZ08165874. Spisová značka: C 78557 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Zastoupená jednatelkou: Renata Pekařová E-mail: Renata@renatapekarova.cz

Zmíněná společnost je výhradní distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na webech www.onlineskolasiti.cz www.kurzyonlineskolasiti.cz renatapekarova.cz

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Vyloučení odpovědosti

Vstupem do online kurzu a koupí eBooku rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto kurzu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a firma Online škola šití s.r.o. ani autorka Renata Pekařová za ně nenesou žádnou zodpovědnost.

Firma Online škola šití s.r.o. a Renata Pekařová se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace v online kurzech vychází pouze z vlastních zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto společnost Online škola šití s.r.o. ani autorka nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Firma Online škola šití s.r.o. ani autorka kurzu Renata Pekařová nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu či škodu způsobenou využitím informací v tomto kurzu. 

Po celou dobu trvání online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod. 

4. Cena produktu a jak se platit.

 1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena včetně DPH. jsem plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky anebo odsouhlasená v emailové komunikaci je tedy cenou konečnou. 
 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátím. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. Obdobně ustanovení tohoto bodu platí i pro případ zjevného překlepu v emailové komunikaci, je-li Smlouva uzavírána výhradně prostřednictvím emailu.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Toto platí i pro účast na kurzu. Nejsem povinna vám účast na kurzu umožnit, pokud před jeho zahájením není z vaší strany uhrazena celá cena kurzu.
 4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  - bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 5. - bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup
 6. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR. Není-li přímo na webovém rozhraní uvedeno jinak, použije se pro přepočet aktuální kurz EUR vs Kč zaokrouhlený na celé Kč.
 7. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud tato varianta není uvedena přímo v popisu konkrétního produktu na webovém rozhraní.

5. Způsob dodání eBooků a online kurzů

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi ebooku(digitální obsah ve formátu pdf a jpg) nebo online kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce. V případě tzv. předprodeje kurzu, prosím, počítejte s tím, že kurz bude dodán k domluvenému datu. Konkrétní nebo přibližný termín dodání budete v době objednávky znát, bude uveden na webovém rozhraní.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude vám ebook či online kurz dodán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem GoPay bude dodán obratem po provedení platby.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.
 4. Po dodání přístupových údajů si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto VOP (reklamační řád).
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

6. Dodací a storno podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky kurzu, např. den konání, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím a taková situace nastane pouze výjimečně. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu.Přístup k obsahu online kurzu a ebooku, do uživatelského účtu na webovém rozhraní vám bude umožněn po dobu fungování společnosti Online škola šití s.r.o. a potřebných technologii není-li v popisu na webu uvedeno jinak. Některé online kurzy mohou být zpřístupněny na dobu určitou.
 2. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru, videa a další údaje předávané na kurzu jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující i Prodávající berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 3. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU KURZU: Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Kupující bere na vědomí, že během kurzu je zacházeno s nástroji, kterými je možné zranit sebe anebo jiné účastníky a učiní proto veškerá opatření, aby takovým zraněním předešel a bude sledovat a dodržovat pokyny a návody mě jako lektorky v průběhu lekce k zacházení s veškerými nástroji na kurzu. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu. Pokud se kurzu s ohledem na jeho určení (kurzy pro děti) anebo kurzu pro dospělé na základě předchozí dohody s Prodávajícím účastní osoba mladší 18 let, jsem oprávněná požadovat před účastí na kurzu písemný souhlas zákonného zástupce takové osoby.
 4. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh. Jsem oprávněna Kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
 5. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. Svoji účast zrušíte zprávou zaslanou na email renata@renatapekarova.cz do 14 dnů od zakoupení kurzu. Pokud jste zvolila platbu na splátky a nedoplatila všechny splátky, po splatnosti poslední splátky vám uzavřu přístup do online kurzu a nemáte nárok na vrácení záloh. 
 6. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, že fotografie, video záznamy, reference z emailu a texty pořízené v průběhu kurzu i vaší osoby jako účastníka kurzu a mohou být užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na moji emailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. I VOP. U fotografií a záznamů bude uvedeno pouze vaše křestní jméno, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
 7. SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ. Těší mě, že mi mé klientky posílají fotografie výrobků ušitých podle ebooků nebo online kurzů, stejně jako své reference na ebooky, online kurzy a kurzy. Ráda tyto fotografie a reference zveřejním i na webu, facebookovém profilu anebo ve svých dalších materiálech. Pokud si jako Kupující zveřejnění takové vámi zaslané fotografie nebo reference nepřejete, informujte mě prosím o této skutečnosti při zasílání fotografie. Pokud se nedomluvíme jinak, k popisu fotografie anebo reference připojím pouze vaše křestní jméno.
 8. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?
  Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v online tréninku ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
  Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe.
 9. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení online kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání ebooku anebo online kurzu. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u ebooků a online kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože si jsem přínosem a kvalitou ebooků a online kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si předané návody a postupy v praxi vyzkoušet, dávám vám jako Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 14 dnů od dodání ebooku anebo online kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do online kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno emailem na renata@renatapekarova.cz. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu a ebooku.
 3. Nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, jsem oprávněná od Kupní smlouvy odstoupit, odstoupení lze učinit i emailem zaslaným na váš email uvedený v objednávce. V případě, nákupu na splátky a neuhrazení všech splátek, vám po vypršení splatnosti poslední splátky uzavřu přístup k online produktu. Nemáte nárok na vrácení splátek. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorním emailem.
 5. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

8. Vyřizování stížností

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese renata@renatapekarova.cz.

9. Závěrem

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou emailu potvrzujícího přijetí objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2021